TalkBasket.net Basketball Forums
Olympiacos' Papanikolaou tests postive for COVID-19 - Printable Version

+- TalkBasket.net Basketball Forums (https://www.talkbasket.net/forums)
+-- Forum: General Basketball Forums (https://www.talkbasket.net/forums/forum-4.html)
+--- Forum: EUROLEAGUE (https://www.talkbasket.net/forums/forum-36.html)
+--- Thread: Olympiacos' Papanikolaou tests postive for COVID-19 (/thread-7050.html)Olympiacos' Papanikolaou tests postive for COVID-19 - EuroLeague News - 08-11-2020

Olympiacos' Papanikolaou tests postive for COVID-19

Olympiacos Piraeus announced that forward Kostas Papanikolaou tested positive for COVID-19 virus.


http://www.euroleague.net/news/i/asb55hpegi9igiw6/olympiacos-papanikolaou-tests-postive-for-covid-19