TalkBasket.net Basketball Forums
CBA video thread - Printable Version

+- TalkBasket.net Basketball Forums (https://www.talkbasket.net/forums)
+-- Forum: General Basketball Forums (https://www.talkbasket.net/forums/forum-4.html)
+--- Forum: GENERAL BASKETBALL DISCUSSIONS (https://www.talkbasket.net/forums/forum-33.html)
+---- Forum: Basketball Videos (https://www.talkbasket.net/forums/forum-14.html)
+---- Thread: CBA video thread (/thread-1682.html)

Pages: 1 2 3


- rikhardur - 03-18-2009

2008-09 regular season: Shanxi vs Shandong, Bayi vs Dongguan, Zhejiang Cyclones vs Beijing, Liaoning vs Zhejiang Lions, Qingdao vs Jilin, Shaanxi vs Tianjin and Guangdong vs Fujian [url="http://http"]added[/url].


- rikhardur - 03-20-2009

2008-09 regular season: Liaoning vs Bayi, Dongguan vs Fujian and Jiangsu vs Xinjiang [url="http://http"]added[/url].


- rikhardur - 03-23-2009

2008-09 regular season: Beijing vs Shanghai, Jiangsu vs Shaanxi and Xinjiang vs Guangdong [url="http://http"]added[/url].


- rikhardur - 03-30-2009

2009 All-Star: All-Star Game - North vs South, Rookies All-Star Game and Dunk contest + 3-point contest [url="http://http"]added[/url].


- rikhardur - 04-03-2009

2009 quarter-final playoffs: Shaanxi vs Dongguan - game 1, Xinjiang vs Zhejiang Lions - game 1, Jiangsu vs Fujian - game 1 and Guangdong vs Shandong - game 1 [url="http://http"]added[/url].


- rikhardur - 04-05-2009

2009 quarter-final playoffs: Zhejiang Lions vs Xinjiang - game 2, Shandong vs Guangdong - game 2 and Fujian vs Jiangsu - game 2 [url="http://http"]added[/url].


- rikhardur - 04-07-2009

2009 quarter-final playoffs: Dongguan vs Shaanxi - game 3, Guangdong vs Shandong - game 3, Fujian vs Jiangsu - game 3 and Zhejiang Lions vs Xinjiang - game 3 [url="http://http"]added[/url].